e-irsaliye zorunluluğu değiştirildi

e-İrsaliye Geçiş Zorunluluğu Ertelendi

Beklenildiği gibi e-İrsaliye Uygulaması’na geçiş zorunluluğu değiştirildi. Daha önce yine değiştirilen taslak tebliğde belli kriterleri sağlayan mükelleflerin e-İrsaliye’ye geçişi için 1.1.2019 tarihi belirtilmişti.

Yeniden Güncellenen Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:487)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı’nda e-İrsaliye Uygulaması’na geçiş tarihi 1.7.2019 olarak revize edildi.

Aşağıda belirtilen mükellefler 1/7/2019 tarihinden itibaren e-İrsaliye Uygulamasına dahil olmak ve bu tarihten itibaren aşağıda belirtilen mal sevkiyatı işlemlerine ait sevk irsaliyeleri ile e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı bulunan mükelleflere düzenleyecekleri veya bu mükelleflerden alacakları sevk irsaliyelerini e-İrsaliye Uygulaması kapsamında “e-İrsaliye” olarak düzenleme ve almaları zorunludur.

a. 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans (bayilik lisansı dahil) alan mükelleflerin lisans konusunu oluşturan mal sevkiyatı işlemleri,

b. 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithalini gerçekleştirenler ile nihai tüketici dışında kalan mükelleflere satışını gerçekleştiren mükelleflerin (III) sayılı listeye konu malların sevkiyatı işlemleri,

c. 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında düzenlenen işletme ruhsatı / sertifikası sahipleri ve işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ile yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişi mükelleflerin ruhsat veya sertifikalarına konu malların sevkiyatı işlemleri,

d. 4/4/2001 tarihli 4634 sayılı Şeker Kanununun 2 nci maddesinin (e) bendinde tanımına yer verilen şekerin (Beyaz şeker (standart, rafine küp ve kristal şeker), yarı beyaz şeker, rafine şeker, ham şeker ve kahverengi şeker olarak sınıflandırılan, pancar veya kamıştan üretilen kristallendirilmiş sakaroz ile nişasta kökenli izoglukoz, likid ya da kurutulmuş halde glukoz şurubu, sakaroz veya invert şeker veya her ikisinin karışımının suda çözünmesinden meydana gelen şeker çözeltisi ve invert şeker şurubu ile inülin şurubu) imalini gerçekleştiren mükelleflerin şeker sevkiyatı işlemleri,

e. e-Fatura uygulamasına kayıtlı bulunan mükelleflerden demir ve çelik (GTİP:72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP:73) imali, ithal ve ihracı faaliyetinde bulunan mükelleflerin söz konusu mallara ilişkin sevkiyat işlemleri,

f. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca gübre üretim ve tüketiminin kayıt altına alınmasına yönelik oluşturulan Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kullanıcıların gübre sevkiyatı işlemleri,

g. e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2017 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin (İlgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği hesap dönemini takip eden hesap dönemi başından itibaren) nihai tüketici dışında kalan vergi mükelleflerine yönelik olarak gerçekleştirdiği tüm mal sevkiyatı işlemleri.

Belirtilen mükellef grupları, e-İrsaliye Uygulamasına (e-İrsaliye uygulamasına dahil olma koşulları arasında e-Fatura uygulamasına da dahil olunma zorunluluğu bulunduğu için aynı zamanda e-Fatura uygulamasına ) ilişkin başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını yukarıda belirtilen tarihlere kadar tamamlayarak e-İrsaliye uygulamasına geçmek ve bu tarihlerden itibaren belirtilen kapsamda düzenleyecekleri sevk irsaliyelerini e-İrsaliye olarak düzenlemeleri zorunludur. Zorunluluk getirildiği halde e-İrsaliye uygulamasına süresi içinde geçmeyen veya sevk irsaliyelerini 25/5/2018 tarih ve 30431 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 494 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlen zorunlu haller dışında e-İrsaliye olarak düzenlemeyen mükellefler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununda öngörülen hükümler uygulanır.”

24.10.2018 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan, Güncellenen Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:487)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı için tıklayınız.

ÖNEMLİ NOT: Henüz tebliğlerde belirtilmeyen ancak Gelir İdaresi Başkanlığı’nın alt yapı çalışmaları ile bir kaç değişikliğe gideceği bilgisini aldık. 8.11.2018 tarihinde Ankara’da gerçekleşen Özel Entegratörler toplantısında Gelir İdaresi Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı Grup Başkanı Abdullah Kiraz ve Elektronik Defter ve Belge Yönetim Müd. Şahin Engin UYSAL’ın katılımı ile gerçekleşen 19. Özel Entegratörler Toplantısı’nda verilen bilgiye göre; hali hazırda e-Fatura Uygulaması’na dahil olan bir mükellef e-İrsaliye Uygulaması’na farklı bir Özel Entegratör üzerinden de dahil olabilecek. Aynı zamanda farklı yöntemler ile de uygulamayı kullanabilmesine imkan tanınacak. Böylelikle mükellefe istediği Özel Entegratör ile hatta istediği yöntem ile uygulamadan yararlanma imkanı sunulacak.

Hali hazırda sunulan uygulamada e-İrsaliye kullanıcıları kendi aralarında yapacakları sevkiyatlarda e-İrsaliye’yi kullanabiliyorken, yapılacak değişiklik ile e-İrsaliye kullanmayan kurum ya da kişilere de e-İrsaliye düzenleme izni tanınacak, e-Arşiv’den farklı olarak; düzenlenen e-İrsaliye her halükarda(irsaliye alıcısı e-İrsaliye kullanıyor olsa da olmasa da) Başkanlığa iletiyor olacak.

Bu değişikliklerin de resmi olarak tebliğin yayınlanması ile birlikte zorunlulukların başlayacağı tarihten önce açıklanması bekleniyor.

 

İlgili konular